≈колог≥чний ефект енергоощадност≥ - система показник≥в, що в≥дбивають зменшенн¤ техногенного навантаженн¤ на навколишнЇ середовище, зумовлене енергоощадн≥стю.

     ≈коном≥чна оц≥нка ресурсозбереженн¤ - cукупн≥сть техн≥ко-економ≥чних метод≥в визначенн¤ р≥вн¤ економ≥њ ресурс≥в внасл≥док впровадженн¤, зд≥йсненн¤ ресурсозбер≥гаючих заход≥в у натуральному та варт≥сному вираженн≥. Ќа р≥вн≥ п≥дприЇмства обчислюЇтьс¤ показником прибутку, на р≥вн≥ господарства крањни - матер≥ало-, метало-, енергоЇмн≥стю нац≥онального доходу.

     ≈коном≥чний ефект енергоощадност≥ - система варт≥сних показник≥в, що в≥дбивають прибутков≥сть (чи збитков≥сть) заход≥в щодо енергоощадност≥.

     ≈коном≥чно доц≥льний потенц≥ал енергоощадност≥ - максимальна економ≥¤ паливно-енергетичних ресурс≥в, доц≥льн≥сть одержанн¤ ¤коњ на вс≥х д≥л¤нках нац≥онального господарства п≥дтверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дними економ≥чними розрахунками.

     ≈коном≥¤ орган≥чного палива - зменшенн¤ споживанн¤ орган≥чного палива шл¤хом використанн¤ зам≥сть нього ≥нших вид≥в енергонос≥њв.

     ≈коном≥¤ паливно-енергетичних ресурс≥в - в≥дносне скороченн¤ витрат паливно-енергетичних ресурс≥в внасл≥док енергоощадного функц≥онуванн¤ енергосистеми.
або:
     ≈коном≥¤ паливно-енергетичних ресурс≥в - в≥дносне скороченн¤ витрат паливно-енергетичних ресурс≥в, що ви¤вл¤Їтьс¤ у зниженн≥ њх питомих витрат на виробництво продукц≥њ, виконанн¤ роб≥т та наданн¤ послуг встановленоњ ¤кост≥.

     ≈ксерг≥¤ - максимальна робота, ¤ку може зд≥йснити термодинам≥чна система при зворотному переход≥ в≥д даного стану до стану р≥вноваги з навколишн≥м середовищем за в≥дсутност≥ ≥нших, кр≥м навколишнього середовища, джерел тепла.

     ≈лектричний струм - будь-¤кий впор¤дкований рух електричних зар¤д≥в.

     ≈лектродинам≥ка - основний розд≥л вченн¤ про електрику, у ¤кому розгл¤даютьс¤ ¤вища та процеси, пов'¤зан≥ з рухом електричних зар¤д≥в або макроскоп≥чних зар¤джених т≥л.

     ≈лектроенергетика - галузь енергетики, що охоплюЇ процеси виробництва, передаванн¤, акумулюванн¤, розпод≥ленн¤ електроенерг≥њ та њњ перетворенн¤ в ≥нш≥ види енерг≥њ.

     ≈лектроенергетична система - сукупн≥сть електрообладнанн¤ енергетичноњ системи та об'Їднаних загальним режимом споживач≥в електричноњ енерг≥њ ¤к≥ становл¤ть Їдине ц≥ле.

     ≈лектром≥стк≥сть продукц≥њ - в≥дношенн¤ вс≥Їњ споживаноњ за р≥к електричноњ енерг≥њ до р≥чного обс¤гу продукц≥њ, виробленоњ п≥дприЇмством.

     ≈лектростанц≥¤ на перепад≥ температур мор¤ - теплова електростанц≥¤, ¤ка використовуЇ дл¤ виробництва електроенерг≥њ р≥зницю температур води на поверхн≥ та у глибин≥ мор¤.

     ≈лектростанц≥¤ - енергоустановка, призначена дл¤ виробленн¤ електроенерг≥њ чи електроенерг≥њ та тепла, ¤ка складаЇтьс¤ ≥з споруд та обладнанн¤ дл¤ перетворенн¤ енерг≥њ та допом≥жного обладнанн¤.

     ≈лектростатика - розд≥л вченн¤ про електрику, у ¤кому вивчаютьс¤ взаЇмод≥¤ та властивост≥ систем електричних зар¤д≥внерухомих в≥дносно обраноњ системи в≥дл≥ку.

     ≈лектроустановка - енергоустановка, призначена дл¤ виробництва чи перетворенн¤, передаванн¤ розпод≥ленн¤ чи споживанн¤ електроенерг≥њ.

     ≈нергетика б≥ов≥дход≥в - галузь людськоњ д≥¤льност≥-господарюванн¤, ¤ка включаЇ виробленн¤ енерг≥њ з б≥ов≥дход≥в у форм≥, придатн≥й дл¤ безпосереднього використанн¤.

     ≈нергетика - галузь економ≥ки, науки ≥ техн≥ки, ¤ка охоплюЇ енергетичн≥ ресурси, виробництво, передаванн¤, перетворенн¤, акумулюванн¤, розпод≥ленн¤ та споживанн¤ р≥зних вид≥в енерг≥њ.

     ≈нергетична система (енергосистема) - сукупн≥сть електростанц≥й, електричних та теплових мереж, з'Їднаних м≥ж собою ≥ пов'¤заних загальним режимом у безперервному процес≥ виробництва, перетворенн¤ й розпод≥ленн¤ електроенерг≥њ та тепла за умови загального керуванн¤ цим процесом.

     ≈нергетичне обстеженн¤ (енергетичний аудит) - складова частина енергоменеджменту, зор≥Їнтована на обстеженн¤ об'Їкта з точки зору його енерговикористанн¤, ви¤вленн¤ факт≥в нерац≥онального використанн¤ енерг≥њ, визначенн¤ заход≥в дл¤ енергозбереженн¤, оц≥нки техн≥чних та економ≥чних можливостей щодо њх реал≥зац≥њ. ÷ей вид д≥¤льност≥, спр¤мований на зменшенн¤ споживанн¤ енергетичних ресурс≥в суб'Їктами господарюванн¤ за рахунок п≥двищенн¤ ефективност≥ використанн¤ енерг≥њ.
або:
     ≈нергетичне обстеженн¤ (енергетичний аудит) - вид д≥¤льност≥, спр¤мований на зниженн¤ споживанн¤ паливно-енергетичних ресурс≥в (дал≥ ѕ≈–) суб'Їктами господарюванн¤, ¤кий пол¤гаЇ у проведенн≥ енерготехнолог≥чноњ ≥ техн≥ко-економ≥чноњ експертизи, веденн≥ обл≥ку ѕ≈–, а також у розробленн≥ та обірунтуванн≥ енергозбережних заход≥в.
див. енергоменеджмент, енергоконсалт≥нг.

     ≈нергетичний баланс - к≥льк≥сна характеристика виробництва, споживанн¤ та втрат енерг≥њ чи потужност≥ за встановлений ≥нтервал часу дл¤ певноњ галуз≥ господарства, району енергопостачанн¤, п≥дприЇмства, установки.
або:
     ≈нергетичний баланс - система показник≥в, що в≥дбиваЇ повну к≥льк≥сну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж надходженн¤м ≥ витратою енерг≥њ та характеризуЇ ефективн≥сть використанн¤ енерг≥њ у нац≥ональному господарств≥ в ц≥лому чи на окремих д≥л¤нках (рег≥он, п≥дприЇмство, процес, установка тощо) за певний ≥нтервал часу.

     ≈нергетичний коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ - величина, що характеризуЇ досконал≥сть процес≥в перетворенн¤ чи передач≥ енерг≥њ та дор≥внюЇ в≥дношенню корисноњ енерг≥њ до п≥дведеноњ.

     ≈нергетичний менеджмент (енергоменеджмент) - управл≥нн¤ рац≥ональним використанн¤м енерг≥њ на вс≥х стад≥¤х њњ виробництва, передач≥, розпод≥лу ≥ споживанн¤, включаючи комплексне оптимальне розв'¤занн¤ техн≥чних, економ≥чних та еколог≥чних проблем, пов'¤заних ≥з цим процесом.
див. енергетичний аудит, енергоконсалт≥нг.

     ≈нергетичний нос≥й (енергонос≥й) - матер≥альне т≥ло, що маЇ енергетичний потенц≥ал ≥ використовуЇтьс¤ дл¤ транспортуванн¤ енерг≥њ в≥д джерела до к≥нцевого споживанн¤ чи до наступного перетворенн¤.

     ≈нергетичний ресурс - паливо чи енерг≥¤ р≥зних вид≥в та параметр≥в, що використовуютьс¤ або можуть бути використан≥ у промисловост≥.

     ≈нерг≥¤ в≥тру - енерг≥¤ природного руху пов≥тр¤ в≥дносно поверхн≥ «емл≥.

     ≈нерг≥¤ приплив≥в та в≥дплив≥в - енерг≥¤ поток≥в р≥дини, що виникають внасл≥док р≥зниц≥ р≥вн≥в мор¤ п≥д час приплив≥в та в≥дплив≥в.

     ≈нерг≥¤ хвиль - енерг≥¤ руху хвиль.

     ≈нергоаудит - див. енергетичне обстеженн¤.

     ≈нергобаланс промислового п≥дприЇмства - система показник≥в, що в≥дображають к≥льк≥сну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж надходженн¤м та витратою вс≥х вид≥в енергетичних ресурс≥в на промислових об'Їктах.

     ≈нерговикористанн¤ - комплекс д≥й персоналу об'Їкта та роботи його обладнанн¤ ≥ технолог≥й в≥д одержанн¤ (виробництва) енерг≥њ - до њњ споживанн¤.
див. енергоменеджмент, енергоаудит.

     ≈нергоефективн≥сть - властив≥сть обладнанн¤, технолог≥њ, виробництва або систем загалом, ¤ка характеризуЇ м≥ру використанн¤ енерг≥њ на одиницю к≥нцевого продукту. ≈нергоефективн≥сть може бути оц≥нена за допомогою показник≥в ¤к к≥льк≥сно (к¬тігод, тонни умовного палива, кƒж на одиницю к≥нцевого продукту), так ≥ ¤к≥сно (низька, висока). ѕ≥двищенн¤ енергоефективност≥ дос¤гаЇтьс¤ за рахунок реал≥зац≥њ системи ц≥леспр¤мованих орган≥зац≥йних ≥ техн≥чних заход≥в.
див. енергозбереженн¤, енергоменеджмент, енергоаудит, енергоконсалт≥нг.

     ≈нергозбереженн¤ - це багатогранна д≥¤льн≥сть, процес, комплекс заход≥в, ¤к≥ супроводжують ус≥ стад≥њ життЇвого циклу об'Їкт≥в господарюванн¤, спр¤мован≥ на рац≥ональне використанн¤ енергетичних ресурс≥в. ” ход≥ цього процесу д≥¤льност≥ знижуЇтьс¤ потреба в паливно-енергетичних ресурсах на одиницю к≥нцевого продукту ≥ зменшуЇтьс¤ неспри¤тливий вплив на навколишнЇ середовище.
або:
     ≈нергозбереженн¤ - д≥¤льн≥сть (орган≥зац≥йна, наукова, практична, ≥нформац≥йна) спр¤мована на рац≥ональне використанн¤ та економн≥ витрати первинноњ й перетвореноњ енерг≥њ та природних енергетичних ресурс≥в в нац≥ональному господарств≥, ≥ ¤ку реал≥зують використовуючи техн≥чн≥, економ≥чн≥ та правов≥ методи.
див. механ≥зм вт≥ленн¤ енергозбереженн¤ в житт¤, енергоефективн≥сть, енергоменеджмент, енергетична безпека, енергоконсалт≥нг, енергоаудит.

     ≈нергоконсалт≥нг - консультац≥йна д≥¤льн≥сть спр¤мована на роз'¤сненн¤ переваг реал≥зац≥њ завдань енергозбереженн¤; на наданн¤ практичноњ допомоги в розв'¤занн≥ енергетичних проблем замовника; на виб≥р та обірунтуванн¤ енергоефективних р≥шень; на попул¤ризац≥ю знань, навчанн¤ персоналу замовника.

     ≈нергоменеджмент - див. енергетичний менеджмент.

     ≈нергом≥стк≥сть нац≥онального прибутку (валового нац≥онального продукту; валового внутр≥шнього продукту) - величина, що дор≥внюЇ в≥дношенню споживаних прот¤гом року паливно-енергетичних ресурс≥в перерахованих в умовне паливо, до нац≥онального доходу (валового нац≥онального продукту; валового внутр≥шнього продукту).

     ≈нергом≥стк≥сть продукц≥њ - в≥дношенн¤ вс≥Їњ енерг≥њ, що споживаЇтьс¤ за р≥к (у перерахунку на первинну енерг≥ю), до р≥чного обс¤гу продукц≥њ, що в≥дпускаЇтьс¤ п≥дприЇмством.
або:
     ≈нергом≥стк≥сть продукц≥њ - величина, ¤ка характеризуЇ в≥дношенн¤ вс≥Їњ споживаноњ прот¤гом року енерг≥њ (у перерахунку на первинну енерг≥ю) до р≥чного обс¤гу продукц≥њ (у натуральному, умовному чи варт≥сному вираз≥), що випускаЇтьс¤ п≥дприЇмством, галуззю.

     ≈нергонос≥й - матер≥альне т≥ло, що маЇ енергетичний потенц≥ал ≥ використовуЇтьс¤ дл¤ транспортуванн¤ енерг≥њ в≥д джерела до к≥нцевого споживанн¤ чи до наступного ступен¤ перетворенн¤ енерг≥њ.
або:
     ≈нергонос≥й - речовина р≥зних агрегатних стан≥в (тверда, р≥дка, газопод≥бна) чи ≥ншоњ форми матер≥ального середовища (плазма, поле, випром≥нюванн¤ тощо), накопичена енерг≥¤ ¤коњ може бути використана.

     ≈нергоозброЇн≥сть прац≥ - в≥дношенн¤ повного енергоспоживанн¤ за р≥к у перерахунку на первинну енерг≥ю до середньосписковоњ чисельност≥ промислово-виробничого персоналу п≥дприЇмства чи до в≥дпрацьованих людино-годин за той самий час.

     ≈нергоощадна пол≥тика - адм≥н≥стративно-правове ≥ ф≥нансово-економ≥чне регулюванн¤ процес≥в добуванн¤, переробленн¤, транспортуванн¤, збер≥ганн¤, виробництва, розпод≥лу та використанн¤ паливно-енергетичних ресурс≥в з метою њх рац≥онального використанн¤ й економного витрачанн¤.

     ≈нергоощадна технолог≥¤ - метод виробництва продукц≥њ з рац≥ональним використанн¤м енерг≥њ, ¤кий дозвол¤Ї одночасно зменшити енергетичне навантаженн¤ на навколишнЇ середовище ≥ к≥льк≥сть енергетичних в≥дход≥в, одержуваних при виробництв≥ й експлуатац≥њ виготовленого продукту.

     ≈нергоощадне обладнанн¤ - обладнанн¤, що служить дл¤ п≥двищенн¤ ефективност≥ використанн¤ паливно-енергетичних ресурс≥в у процес≥ виробництва продукц≥њ, провадженн¤ роб≥т та послуг.

     ≈нергоощадне функц≥онуванн¤ енергосистеми - науково-техн≥чне, ф≥нансово-економ≥чне, адм≥н≥стративно правове, орган≥зац≥йне та ≥нше регулюванн¤ процес≥в виробленн¤, перетворенн¤, передаванн¤ ≥ використанн¤ енергетичних ресурс≥в.

     ≈нергоощадн≥сть - д≥¤льн≥сть (орган≥зац≥йна, наукова, практична, ≥нформац≥йна), ¤ка спр¤мована на рац≥ональне використанн¤ та економ≥чне витрачанн¤ первинноњ та перетвореноњ енерг≥њ ≥ природних енергетичних ресурс≥в в нац≥ональному господарств≥ ≥ ¤ка реал≥зуЇтьс¤ з використанн¤м техн≥чних, економ≥чних та правових метод≥в.

     ≈нергопостачанн¤ (електропостачанн¤) - забезпеченн¤ споживач≥в енерг≥Їю (електричною енерг≥Їю), техн≥чн≥ та економ≥чн≥ показники ¤коњ (частота, напруга, безперервн≥сть, максимум навантаженн¤, пункт живленн¤, тариф) в≥дпов≥дають рекомендованим вимогам.

     ≈нергорайон - сукупн≥сть об'Їкт≥в енергосистеми, розташованих на частин≥ обслуговуваноњ нею територ≥њ.

     ≈нергоресурс - див. енергетичний ресурс.

     ≈нерготехн≥чна та техн≥ко-економ≥чна експертиза - вид д≥¤льност≥, ¤кий пол¤гаЇ в перев≥рц≥ та анал≥з≥ науково-техн≥чноњ та проектноњ документац≥њ, а також зв≥т≥в суб'Їкт≥в господарюванн¤ (в тому числ≥ й бухгалтерських) щодо споживанн¤ вс≥х вид≥в паливно-енергетичних ресурс≥в та њхньоњ в≥дпов≥дност≥ чинному законодавству та встановленим нормативам.

     ≈нергоустановка - комплекс взаЇмопов'¤заного устаткуванн¤ та споруд, призначених дл¤ виробництва чи перетворенн¤, передаванн¤, накопиченн¤, розпод≥ленн¤ та споживанн¤ енерг≥њ.

     ≈фект близькод≥њ - ефект, при ¤кому потужн≥сть одн≥Їњ в≥тровоњ турб≥ни зменшуЇтьс¤ в≥д близького сус≥дства одн≥Їњ або дек≥лькох ≥нших в≥трових турб≥н (будинк≥в, споруд чи ≥нших конструкц≥й).

Rambler's Top100 ”краинский портјл
Hosted by uCoz